Fonden Spartas interne Skole er et fagligt miljø, hvori den unge skal opleve en kompetenceforøgelse og dermed en højnelse af sine muligheder set i et fremtidsperspektiv.

Vi arbejder altid frem mod at eleven opnår tilstrækkelig faglig kunnen til at afslutte skoleforløbet med Folkeskolens 9. klasses afgangsprøve.

Skolens formål er ydermere at indgå som en del af den behandling, socialisering og normdannelse den unge gennemgår under deres ophold på Sparta. Skolen anskues derfor som en del af helheden på Sparta

Undervisningen tager udgangspunkt i dels de pædagogiske/psykologiske undersøgelser, dels den unges tidligere skoleforløb, dels den unges generelle udvikling, herunder udtalelser fra (tidligere) pædagoger, psykologer og lærere. Medarbejderne bruger en mentaliseringsbaseret tilgang i undervisningen, her er det underviseren der bærer ansvaret for at møde eleverne med anderkendende tilgang og positive forventninger. Udgangspunktet er – vore elever gør altid det bedste de kan, ud fra de forudsætninger de har.

Der udarbejdes individuelle elevplaner, disse justeres fortløbende, men revideres grundlægende senest hvert halve år.

På Spartas Skole undervises der i fagene, dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, kristendom, geografi, fysik, biologi, idræt og med tysk som valgfag for 9. klasses elever.

Eleverne er fordelt på tre hold, der er opdelt efter fagligt niveau, alder og sociale kompetencer, hvorfor undervisningen kan tilpasses og optimeres til den enkelte elev.  

Skolens ansatte dækker over tre lærere, to pædagoger og en skoleleder. Alle med bred erfaring omkring udsatte unge.

  

ART

Der undervises også i ART på Skolen, ART er et evidensbaseret vredeshåndtering program der strækker sig over 10 uger med 6 lektioner i ugen. Et ART hold består at 2-3 elever, der trænes i sociale færdigheder og vredeshåndtering, dette for at udvide elevens forståelsesramme, samt give eleven flere handlemuligheder i pressede situationer.

 

Samarbejde

Der samarbejdes tæt med Spartas opholdsafdelinger, dette ved daglige briefinger og  møder skolen og afdelingerne i mellem – dette gøres for at sikre det optimale pædagogiske/skolemæssige tilbud for den enkelte ung og for at nå hele vejen rundt om den unge.
Der afholdes ligeledes halvårlige skole/hjem samtaler.

Spartas Skole er konstant i tæt dialog og samarbejde med PPR Herning, for at sikre den enkelte elevs optimale skoleforløb. 

 

Mentalisering

Som noget nyt, er Spartas skole i gang med at implementere et Mentaliseringskursus til eleverne. Kurset rækker over 7 lektioner, og har til formål at udvide elevens evnen til at være opmærksom på egne, men også andres mentale tilstande - det vil sige at være opmærksom på egne og andres tanker, følelser, behov, mål og grunde.